Regulamin

Ważne Informacje

1. Termin wpłaty zadatku: do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym – kontakt: +48 58 351 14 56
2. Zameldowanie od 14:30. 
Wymeldowanie do 12:00. 
W przypadku konieczności przyjazdu w innych godzinach niż wyżej wymienione, prosimy o wcześniejszy kontakt.
3. Śniadania są serwowane w godzinach od 07:30 do 10:00
4. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia.
5. Obiekt nie jest przystosowany do przyjmowania zwierząt.
6. Organizacja imprez i przyjęć jest zabroniona
7. Recepcja jest czynna całą dobę, a także jesteśmy dostępni pod numerem: +48 58 351 14 56

REGULAMIN GDYNIA CENTRUM

1. Najmujący pokój Gość Gdynia Centrum zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju.
2. Rozpoczęcie pobytu w Gdynia Centrum jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
3. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
4. Pokój w Gdynia Centrum wynajmowany jest na doby.
5. Doba hotelowa trwa od godziny 14:30 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.
6. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Gdynia Centrum. Gdynia Centrum uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
9. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 21.30.
11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 21.30 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
12. Przez cały czas pobytu w Gdynia Centrum dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
13. Na terenie obiektu, w tym – w pokojach i apartamentach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych
14. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100 złotych.
15. W Gdynia Centrum obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
16. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Gdynia Centrum mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Gdynia Centrum powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
18. W przypadku stwierdzenia zniszczeń mienia, firma Xed Polska Marcin Szuta – Gdynia Centrum ma prawo zabezpieczyć środki pieniężne na koncie lub na karcie kredytowej (płatniczej) gościa na  poczet usunięcia powstałych szkód.
19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
21. Odpowiedzialność Gdynia Centrum z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Gdynia Centrum ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
22. Gdynia Centrum świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Gdynia Centrum przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
24. Gdynia Centrum przyjmuje zwierzęta za opłatą 40 zł/doba.
25. Każdy gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Gdynia Centrum z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 lutego 37 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
26. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Gdynia Centrum może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Gdynia Centrum, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Gdynia Centrum.
27. W sytuacji złamania postanowień regulaminu, a w szczególności zniszczenia mienia obiekt ma prawo przekazać dane osobowe do międzynarodowej bazy niechcianych gości (czarna lista) oraz do serwisu internetowego https://www.whosyourguest.com.
28. Gdynia Centrum może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Gdynia Centrum lub innych osób przebywających w Gdynia Centrum, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie Gdynia Centrum.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

ANULACJA REZERWACJI

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Gdynia Centrum telefonicznie +48 58 351 14 56 lub mailowo rezerwacja@gdyniacentrum.com.
Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 100% wartości pobytu w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w ustalonym indywidualnie terminie. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany.

REKLAMACJE:

1. Reklamacje Usługobiorca można przesyłać na adres e-mail: rezerwacja@gdyniacentrum.com; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.
2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.
4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.